Telefon: +40 730.033.602

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr.16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – II-IV

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr.16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – II-IV

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr.16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – II-IV

II. Veniturile din salarii realizate de către salariații din construcții

Articolul 60 Scutiri

Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit și contribuția la asigurările sociale de sănătate următorii contribuabili: 

5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), pentru activitatea desfăşurată în România, în baza contractului individual de muncă, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind:

(i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 - secţiunea F - Construcţii;

(ii) domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:

2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;
2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
2363 - Fabricarea betonului;
2364 - Fabricarea mortarului;
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;
2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului;
2351 - Fabricarea cimentului;
2352 - Fabricarea varului şi ipsosului;
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;

(iii) 711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;

b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile prevăzute la lit. a) în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală determinată potrivit prevederilor lit. b^1). Pentru angajatorii nou-înfiinţaţi, respectiv înregistraţi la registrul comerţului/ înregistraţi fiscal în cursul anului, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru angajatorii existenţi la data de 1 ianuarie a fiecărui an, cifra de afaceri se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă şi acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi auxiliare necesare activităţilor prevăzute la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată;

b^1) pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de construcţii în cifra de afaceri totală, indicatorul cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii cuprinde numai veniturile din activitatea de construcţii desfăşurată pe teritoriul României, iar indicatorul cifra de afaceri totală cuprinde veniturile din întreaga activitate desfăşurată pe teritoriul României. Prin activitatea desfăşurată pe teritoriul României se înţelege activitatea desfăşurată efectiv în România în scopul realizării de produse şi prestări de servicii;

c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 4.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.000 lei inclusiv, obţinut din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu beneficiază de facilităţi fiscale;

Comentarii: Salariații care sunt delegați/detașați să efectueze activitățile precizate mai sus în afara teritoriului național (României) nu beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute mai sus, angajatorii fiind obligați să calculeze, să rețină și să vireze la bugetul de stat taxele și contribuțiile sociale aferente veniturilor salariale a acestor salariați în întregime. De asemenea, calculul cifrei de afaceri va cuprinde veniturile realizate ca urmare a desfășurării activităților prevăzute mai sus exclusiv pe teritoriul României. Veniturile realizate ca urmare a încheierii unor contracte externe nu sunt incluse în acest calcul.

III. Cota redusă de TVA aferentă livrării construcțiilor noi:

(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:

c) livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei.În sensul prezentului titlu, prin locuinţă livrată ca parte a politicii sociale se înţelege:

1. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari;

2. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap;

3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;

IV. Impozitul pe veniturile din dividende

Articolul 43 Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende

(1) O persoană juridică română care plăteşte dividende către o persoană juridică română are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende reţinut către bugetul de stat, astfel cum se prevede în prezentul articol.

(2) Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 8% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în cazul în care dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende aferent se plăteşte, după caz, până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat următor anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor. Aceste prevederi nu se aplică pentru dividendele distribuite şi neplătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, dacă în ultima zi a anului fiscal respectiv, calendaristic sau modificat, după caz, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b).

Articolul VI^1 În cazul dividendelor distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2022, cota de impozit pe dividende este de 5%, fără recalcularea impozitului pe dividendele respective, după regularizarea acestora pe baza situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, aprobate potrivit legii.

Comentarii: Pentru dividendele distribuite în perioada ianuarie – septembrie 2022 în baza bilanțurilor interimare, impozitul pe dividende este de 5%. Dividendele interimare se distribuie în baza Hotărârii Generale a Asociaților și a Bilanțului interimar întocmit în termen de 30 de zile de la data Hotărârii.

Articolul 170 Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h)

Articolul 155 Categorii de venituri supuse contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

(1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 153 alin. (1) lit. a)-d), datorează, după caz, contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România şi din afara României, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării în România, realizate din următoarele categorii de venituri:

a) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76;a^1) venituri din pensii, definite conform art. 99, pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei;

b) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;

c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale, definite conform art. 70;

d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;

e) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83;

f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;

g) venituri din investiţii, definite conform art. 91;

h) venituri din alte surse, definite conform art. 114.

(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60 pct. 1-3.

(1) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul stabilită potrivit alin. (4), dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120.

(2) Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, după caz, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, se efectuează prin cumularea veniturilor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), după cum urmează:

a) venitul net/brut sau norma de venit din activități independente, stabilite potrivit art. 68, 68^1 și 69, după caz;

b) venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, stabilit după acordarea cotei de cheltuieli forfetare prevăzute la art. 72 și 72^1, precum și venitul net din drepturi de proprietate intelectuală determinat potrivit prevederilor art. 73;

c) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II sau titlului III, determinat potrivit prevederilor art. 125 alin. (8) și (9);

d) venitul brut, venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, stabilite potrivit art. 84-87;

e) venitul și/sau câștigul net din investiții, stabilit conform art. 94-97. În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele încasate, distribuite începând cu anul 2018;

f) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură, stabilite potrivit art. 104-106;

g) venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116.

(3) La încadrarea în plafonul prevăzut la alin. (2) nu se iau în calcul veniturile neimpozabile, prevăzute la art. 93 și 105.

(4) Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) o reprezintă:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime brute pe țară inclusiv și 12 salarii minime brute pe țară;

b) nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv și 24 de salarii minime brute pe țară;

c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 de salarii minime brute pe țară.

Comentarii:

1. În situația în care se realizează venituri din dividende, chirii, arendă, din profesii liberale, din alte surse, etc, cumulat, între 18.000lei-35.999 lei, într-un an fiscal, contribuția de asigurări sociale de sănătate anuală este de 1.800 lei(18.000 lei*10%).

2. În situația în care se realizează venituri din dividende între 36.000 lei-71.999 lei, într-un an fiscal, contribuția de asigurări sociale de sănătate anuală este de 3.600 lei(36.000 lei*10%).

3. În situația în care se realizează venituri din dividende egal sau peste 72.000 lei, într-un an fiscal, contribuția de asigurări sociale de sănătate anuală este de 7.200 lei(72.000 lei*10%), indiferent de veniturile realizate peste 72.000 lei.

Notă: Prezentul material conține citate din Legea nr. 227/2015 modificată și completată la data de 05 ianuarie 2022, precum și citate din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Comentariile sunt proprietatea intelectuală a autorului. Prezentele modificări ale legislației fiscale sunt adresate exclusiv clienților societății de expertiză și consultanță contabilă-fiscală Popovici & Asociații. Distribuirea prezentei altor persoane decât persoanelor menționate este strict interzisă.

Arad, 07 ianuarie 2023

Popovici Bogdan Doru
Consultant Fiscal – Expert Fiscal Judiciar

Sigla noastră este abacul, deoarece acesta a fost primul instrument de calcul complex, folosit neîntrerupt de omenire de aproape cinci mii de ani, simbolizând astfel cunoștințele și experiența acumulate în timp.

Contact