Telefon: +40 730.033.602

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr. 16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – V-VI

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr. 16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – V-VI

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr. 16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – V-VI

V. Acordarea de hrană și cazare salariaților

Articolul 142 Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale

Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale următoarele: aa^1) venituri cumulate lunar în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul lunar acordată/acordat potrivit legii: 

1. prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele prevăzute la art. 139 alin. (1) lit. j), în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detaşare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;

2. contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajaţii proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situaţii decât cea prevăzută la lit. s) pct. 4, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării, în conformitate cu legislaţia în vigoare. La stabilirea plafonului lunar care nu se cuprinde în baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale nu se ia în calcul numărul de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare. Prin hrană se înţelege hrana preparată în unităţi proprii sau achiziţionată de la unităţi specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajaţilor care beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

3. cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spaţiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziţia angajaţilor proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată/persoană, acordate în condiţiile prevăzute la art. 76 alin. (4^1) lit. c);

4. contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;

5. contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

6. primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;

7. sumele acordate în condiţiile prevăzute la art. 76 alin. (4^1) lit. g) angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă, pentru partea care depăşeşte plafonul lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă.

Ordinea includerii veniturilor prevăzute la pct. 1-7 în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul lunar acordată/acordat potrivit legii se stabileşte de angajator.

Comentarii: Angajatorii pot acorda salariaților care nu primesc tichete de masă hrană preparată în cantinele proprii sau furnizată de societățile de catering în valoare de 30 lei/salariat dar cu condiția de a se încadra în plafonul de 33% raportat la salariul de bază a salariatului. Exemplu: dacă salariatul are salariul de bază, salariul minim de 3.000 lei, atunci plafonul este de 990 lei (3.000 lei*33%), dar valoarea hranei care va putea fi suportată de angajator va fi de maxim 630 lei (30 lei*21zile).

Angajatorii pot suporta salariaților chiria aferentă cazării în limita a 20% raportat la salariul minim brut pe țară, în speță suma de 600lei/lună dar cu condiția de a se încadra în plafonul de 33% raportat la salariul de bază a salariatului.

VI. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

(3) Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, așa cum acestea sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează în cursul unui an încasări în numerar cu o valoare mai mare de 50.000 lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electronice. Prin activitatea de prestări de servicii, în sensul prezentului alineat, se înțelege operațiunea definită la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(3^1) Obligația de acceptare de către persoanele juridice prevăzute la alin. (3) a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, se naște începând cu trimestrul următor celui în care încasările în numerar din cursul anului respectiv au depășit pragul de 50.000 lei.

(3^2) În cazul în care, timp de 2 ani consecutivi, pragul menționat la alin. (3) nu a fost depășit, entitățile desemnate la alin. (3) nu mai au obligația de acceptare a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, dar pot opta pentru continuarea acceptării acestor instrumente de plată.

(9) Sunt exceptate de la obligația menționată la alin. (1) și (3) entitățile care au punctele de încasare amplasate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice.

(10) Entitățile menționate la alin. (9) au obligația de a se conforma cerințelor menționate la alin. (1) și (3) în termen de 12 luni de la data la care zona în care sunt amplasate este deservită de rețele de comunicații electronice.

Comentarii: În situația în care zona în care își desfășoară activitatea există servicii de internet, societățile de comerț cu amănuntul și en gros, dar și societățile prestatoare de servicii, sunt obligate în trimestrul următor trimestrului în care realizează încasări în numerar mai mari de 50.000lei calcul cumulat de la începutul anului să accepte plata cu cardul prin intermediul POS.

Notă: Prezentul material conține citate din Legea nr. 227/2015 modificată și completată la data de 05 ianuarie 2022, precum și citate din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Comentariile sunt proprietatea intelectuală a autorului. Prezentele modificări ale legislației fiscale sunt adresate exclusiv clienților societății de expertiză și consultanță contabilă-fiscală Popovici & Asociații. Distribuirea prezentei altor persoane decât persoanelor menționate este strict interzisă.

Arad, 09 ianuarie 2023

Popovici Bogdan Doru
Consultant Fiscal – Expert Fiscal Judiciar

Sigla noastră este abacul, deoarece acesta a fost primul instrument de calcul complex, folosit neîntrerupt de omenire de aproape cinci mii de ani, simbolizând astfel cunoștințele și experiența acumulate în timp.

Contact