Telefon: +40 730.033.602

Contabilitatea criminalistică, adevărul din spatele cifrelor

Contabilitatea criminalistică, adevărul din spatele cifrelor

Contabilitatea criminalistică, adevărul din spatele cifrelor

Abstract. We explore the evolving landscape of accounting in the modern global economy, highlighting the emergence of forensic accounting as a crucial investigative tool. With roots dating back to the 1800s but significantly propelled by technological advancements, forensic accounting plays a pivotal role in uncovering financial crimes. This specialized discipline involves meticulous data collection, analysis, and interpretation, culminating in expert reports that aid in criminal investigations. In an era marked by economic crime, forensic accounting serves as a critical weapon against fraud, money laundering, and their devastating societal consequences. 

*

Contabilitatea în sens larg, reprezintă activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea economică desfășurată de persoanele juridice şi fizice. În realizarea acestui deziderat, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică a documentelor justificative, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.

Odată cu creșterea economiei mondiale și a globalizării, contabilitatea ca știință a evoluat, prin crearea din practica companiilor, a unor noi metode și proceduri, rezultate din dezvoltarea fără precedent a tehnologiei informației și a digitalizării. Ca urmare a acestei evoluții, în ultima perioadă, a apărut contabilitatea ca componentă a marketingului, contabilitatea ca componentă fiscalității și nu în ultimul rând contabilitatea criminalistică, ca componentă esențială a investigaților efectuate în cauzele penale de fraudă, delapidare, evaziune fiscală și spălarea de bani.

Contabilitatea criminalistică a apărut în jurul anului 1800, dar a cunoscut cu adevărat dezvoltarea începând cu anii 1980, ajutată fiind de utilizarea computerelor, ca început al digitalizării și dezvoltării tehnologiei informației. Dacă contabilitatea, în sens larg, se limitează la înregistrarea, centralizarea și prezentarea informațiilor conform documentelor justificative aferente activității economico-administrative desfășurate de către persoanele fizice și juridice, dar și de alte entități de drept public sau privat, contabilitatea criminalistică folosește în plus față de contabilitatea clasică, investigația, ca activitatea de cercetare, de studiere minuțioasă, efectuată sistematic, cu scopul de a descoperi ceva.

Contabilitatea criminalistică colectează, analizează, evaluează și interpretează informațiile referitoare la activitățile economice-financiare desfășurate, pornind de la documentele justificative și documentele contabile și ulterior, prin abilitatea, experiența și capacitatea profesională, întocmește rapoarte care vor fi utilizate sub aspect probatoriu pentru a ajunge la concluzii privind existența unor posibile fapte ilicite sau posibile fraude.

Principala funcție a contabilității criminalistice este expertiza contabilă judiciară dispusă în cauzele penale de criminalitate economică. Criminalitatea economică a devenit în această perioadă, una dintre cele mai importante laturi a infracționalității mondiale. Din nefericire, din sumele de bani rezultate în urma fraudelor și spălărilor de bani sunt finanțate cartelurile de droguri și organizațiile teroriste, fapt ce afectează negativ, la nivel global, mondial, viața a milioane de oameni.

Expertizele pe care profesioniști contabili le întocmesc la solicitarea părților interesate, în special la solicitarea organelor de cercetare și urmărire penală sau a instanțelor de judecată, sunt investigate din punct de vedere financiar-economic, în baza înscrisurilor analizate și a legislației aplicabilă, faptele economice desfășurate de către entitățile economice, încadrarea din punct de vedere a tipologiei activității economice desfășurate și în final stabilirea sumelor datorate bugetului de stat, entităților de drept public sau privat sau unor persoane fizice.

Profesionistul contabil în urma investigațiilor pe care le face, din studierea sistematică a înscrisurilor existente la dosarul penal al cauzei, în special din studierea documentelor justificative, stabilește tipul activității desfășurate de către entitatea analizată, care poate fi, activitate comercială, de producție sau de prestări servicii și ulterior, după încadrarea corectă a activității economice desfășurate, calculează sumele datorate bugetului de stat aferente veniturilor obținute din activitatea desfășurată. Există situații în care autoritățile care dispun efectuarea unei expertize contabile să considere că societatea pentru care expertul trebuie să calculeze obligațiile fiscale datorate statului ca urmare a desfășurării unei activități de comerț, iar în urma investigaților și a studierii sistematice a înscrisurilor existente la dosarul penal al cauzei, profesionistul contabil să stabilească că în fapt entitatea economică a desfășurat activități de prestări servicii. Aceasta reîncadrare a activității economice făcută de către profesionistul contabil, va avea influență directă asupra veniturilor realizate și implicit asupra taxelor și impozitelor datorate statului.

O dată cu dezvoltarea tehnologiei informației și a digitalizării companiilor dar și digitalizarea autorităților guvernamentale, accesul profesionistului contabil la înscrisurile și informațiile necesare investigațiilor în vederea întocmirii rapoartelor de expertiză contabilă judiciară dispuse în cazurile de fraude este mult mai facil.

În ultima perioada s-a constatat, în special în economiile puternic dezvoltate, în special în Statele Unite ale Americii, o practică a denaturării situațiilor financiare, a falsificării bilanțurilor contabile privind patrimoniul și privind rezultatele financiare obținute de către marile companii, cu scopul creșterii valorii acțiunilor, a atragerii de investitori noi, în special a fondurilor de investiții. Această practică are ca efect pe termen mediu și lung falimentarea companiilor, pierderea unor importante sume de bani de către acționari și apariția unor crize economice de amploare.

Un alt aspect al fraudei, îl reprezintă evaziunea fiscală, care este deosebit de nocivă pentru economiile țărilor lumii, nu doar prin lipsirea bugetului de stat de importante resurse financiare, cât mai ales prin concurența neloială față de companiile corecte care declară și achită în mod corect taxele și impozitele datorate și care pot falimenta din cauza acestei concurențe neloiale a companiilor evazioniste.

Un procedeu mai nou apărut în spectrul criminalității economice este corupția corporatistă, apărută în cadrul companiilor și care este foarte greu de combătut, pentru că de multe ori este considerată lobby. Acest aspect dăunează grav economiei, din spectrul prețului de cost al bunurilor și serviciilor produse de companii și unde corupția la nivelul managementului de regăsește în costul produselor și serviciilor obținute de acele companii. Influența managementului corupt în cadrul unei tranzacții economice, în care managerul are scopul obținerii unor avantaje personale, fără nici o legătură cu bunăstarea companiei pe care o reprezintă.

Toate aceste aspecte ale criminalității economic, dovedite de către organele abilitate ale statutului, trebuie cuantificate, aspect care revine expertului contabil, specialist în expertiză judiciară. Acesta, în baza înscrisurilor existente la dosarul penal al cauzei penale, în special a documentelor justificative, a prevederilor legale prevăzute de legislația financiar-contabilă și fiscală, raportat la obiectivele fixate, dar și analizând probele existente la dosarul penal al cauzei analizate, va formula răspunsuri și concluzii clare, documentate și legale cu privire la obiectul cauzei.

Expertul contabil judiciar, va avea în vedere, în întocmirea Raportului de expertiză contabilă judiciară și în răspunsurile și concluziile formulate, prevederile Standardului profesional nr. 35 ”Expertizele contabile”, elaborat și editat de către C.E.C.C.A.R..

Conform Standardului profesional nr. 35 ”Expertizele contabile”, elaborat și editat de către C.E.C.C.A.R., la norma profesională privind ”Calitatea expertizelor contabile” este reglementat faptul că expertizele contabile constituie mijloace de probă științifică, iar în elaborarea lor, expertul contabil trebuie să folosească metode specifice științei contabilității. Prin mijloacele de lucru și procedurile specifice de realizare, expertiza contabilă are posibilitatea de a prezenta și calcula cuantumul operațiunilor efectuate în perioada analizată de către subiectul procesual, taxele și impozitele datorate, sumele datorate companiilor, raportat la obiectul dosarului penal. Însă, expertiza contabilă judiciară nu poate efectua constatări și încadrări juridice cu privire la îndeplinirea cumulativă a condițiilor doveditoare existenței unui prejudiciu: existența faptei ilicite, culpa făptuitorului și existența raportului de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu. Acest aspect va fi în sarcina organului care a dispus expertiza contabilă judiciară penală.

Având în vedere cele expuse, raportat la evoluția condițiilor economice actuale, consider că în viitor, dacă deja nu există, vor exista profesioniști contabili specializați în contabilitatea criminalistică ca parte a actului de justiție, care vor participa inclusiv la activitatea de investigare alături de organele specializate în activitatea penală.

Sigla noastră este abacul, deoarece acesta a fost primul instrument de calcul complex, folosit neîntrerupt de omenire de aproape cinci mii de ani, simbolizând astfel cunoștințele și experiența acumulate în timp.

Contact