Telefon: +40 730.033.602

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr.16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – I

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr.16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – I

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr.16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – I

I. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Articolul 47 Definiţia microîntreprinderii

(1) În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

 

c) veniturile din alte activități au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar precedent celui în care s-au înregistrat veniturile. Acestea datorează impozit pe profit pentru veniturile din alte activități începând cu trimestrul în care s-a îndeplinit oricare dintre aceste condiții, pentru întreaga perioadă în care există contribuabilul. (6) Limitele fiscale prevăzute la alin. (5) lit. a) și c) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal, iar calculul și plata impozitului pe profit de către persoanele juridice române care se încadrează în prevederile alin. (5) lit. a)-c) se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul în care sa îndeplinit oricare dintre aceste condiții.

Comentarii: Începând cu anul 2023, (pct. 19 - art. I Legea 370/2022), în trimestrul în care se realizează un venit egal sau mai mare de 500.000euro, calculat la cursul BNR de la sfârșitul anului precedent, societatea va deveni plătitoare de impozit pe profit. Calculul impozitului pe profit se va face de la începutul trimestrului în care s-a depășit pragul de 500.000euro.

d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;

e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

f) a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, cu excepţia veniturilor din consultanţă fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 - «Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal», în proporţie de peste 80% din veniturile totale;

Comentarii: Veniturile din consultanță și sau management sunt considerate veniturile obținute de către un specialist care oferă opinii, concluzii în chestiuni care privesc specialitatea sa, cu excepția opiniilor și concluziilor oferite de către un specialist fiscal. Restul activităților desfășurate de către specialiști în orice alt domeniu (fonduri europene, IT, etc) sunt considerate consultanță.

g) are cel puţin un salariat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 48 alin. (3);

Articolul 48 alin. (3): O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. d) şi h) sunt îndeplinite la data înregistrării în registrul comerţului, iar cea de la lit. g) în termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective.

Comentarii: Sunt asimilați salariaților și administratorii care au încheiate contracte de administrare sau alte persoane cu care societățile au încheiate contracte civile de administrare a căror valoare sunt încheiate la nivelul salariului minim pe economie, pentru normă întreagă, în speță de 3000 lei.

h) are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul articol.

Comentarii: Data de la care se consideră deținerea titlurilor de participare este considerată data menționată în Certificatul Constatator eliberat de ONRC.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - «Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare», 5520 - «Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată», 5530 - «Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere», 5590 - «Alte servicii de cazare», 5610 - «Restaurante», 5621 - «Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente», 5629 - «Alte servicii de alimentaţie n.c.a.», 5630 - «Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor» pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu, fără să aplice prevederile art. 52.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. h), în cazul în care oricare dintre asociaţii/acţionarii persoanei juridice române deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor şi nu au codurile CAEN prevăzute la alin. (2), aceştia trebuie să stabilească cele trei persoane juridice române care aplică prevederile prezentului titlu, pentru restul persoanelor juridice urmând să fie aplicabile prevederile titlului II.

Articolul 48 Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii

(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este opţional.

(2) Persoanele juridice române, cu excepţia celor de la art. 47 alin. (2), pot opta să aplice impozitul reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere prevăzute la art. 47 alin. (1) şi dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023, potrivit prevederilor prezentului titlu.

(2^1) Microîntreprinderile nu pot opta pentru plata impozitului pe profit în cursul anului fiscal, opţiunea putând fi exercitată începând cu anul fiscal următor, cu excepţiile prevăzute la art. 52. Opţiunea se comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. d) şi h) sunt îndeplinite la data înregistrării în registrul comerţului, iar cea de la lit. g) în termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective.

(3^1) În sensul prezentului titlu, în cazul în care raportul de muncă este suspendat, potrivit legii, condiţia referitoare la deţinerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile şi situaţia este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv. În caz contrar sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 52 alin. (2).

Articolul 51 Cotele de impozitare

(1) Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de 1%.

(4) În sensul prezentului titlu, prin salariat se înţelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul microîntreprinderilor care:

a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial dacă fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;

b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Articolul 52 Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului

(1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi/sau management, cu excepţia veniturilor din consultanţă fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 - «Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal», în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite, fără posibilitatea de a mai opta pentru perioada următoare să aplice prevederile prezentului titlu.

(2) În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. g), aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită această condiţie.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru o microîntreprindere cu un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează, condiţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. g) se consideră îndeplinită dacă, în termen de 30 de zile de la încetarea raportului de muncă, este angajat un nou salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.

(4) Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfăşoare activităţi dintre cele prevăzute de art. 47 alin. (3) lit. f)-i) datorează impozit pe profit începând cu trimestrul respectiv.

(5) Limitele fiscale prevăzute la alin. (1) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.

(6) Calculul şi plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care se încadrează în prevederile alin. (1), (2), (4) şi (7) se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.

(7) În situaţia în care, în cursul anului fiscal, oricare dintre asociaţii/acţionarii unei microîntreprinderi deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei microîntreprinderi, asociaţii/acţionarii trebuie să stabilească microîntreprinderea/microîntreprinderile care ies de sub incidenţa prezentului titlu şi care urmează să aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul în care se înregistrează situaţia respectivă, astfel încât condiţia referitoare la numărul maxim de trei microîntreprinderi la care oricare dintre asociaţi/acţionari deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot să fie îndeplinită. Ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se comunică organului fiscal competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi este definitivă pentru anul fiscal curent.

g) nu are cel puţin un salariat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 48 alin. (3); Articolul 48 alin. (3): O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. d) şi h) sunt îndeplinite la data înregistrării în registrul comerţului, iar cea de la lit. g) în termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective.

(6) Limitele fiscale prevăzute la alin. (5) lit. a) şi c) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal, iar calculul şi plata impozitului pe profit de către persoanele juridice române care se încadrează în prevederile alin. (5) lit. a)-c) se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu trimestrul în care sa îndeplinit oricare dintre aceste condiţii.

Comentarii:

1. Veniturile din consultanță și sau management sunt considerate veniturile obținute de către un specialist care oferă opinii, concluzii în chestiuni care privesc specialitatea sa, cu excepția opiniilor și concluziilor oferite de către un specialist fiscal. Restul activităților desfășurate de către specialiști în orice alt domeniu (fonduri europene, IT, etc) sunt considerate consultanță.

2. Începând cu anul 2023, (pct. 19 - art. I Legea 370/2022), în trimestrul în care se realizează un venit egal sau mai mare de 500.000euro, calculat la cursul BNR de la sfârșitul anului precedent, societatea va deveni plătitoare de impozit pe profit. Calculul impozitului pe profit se va face de la începutul trimestrului în care s-a depășit pragul de 500.000euro.

3. Sunt asimilați salariaților și administratorii care au încheiate contracte de administrare sau alte persoane cu care societățile au încheiate contracte civile de administrare a căror valoare sunt încheiate la nivelul salariului minim pe economie, pentru normă întreagă, în speță de 3000 lei.

4. Data de la care se consideră deținerea titlurilor de participare este considerată data menționată în Certificatul Constatator eliberat de ONRC. Dacă la data de 01 ianuarie 2023 o persoană fizică deține participații de peste 25% la mai mult de 3 societăți, este obliga să aleagă societatea/societățile care vor deveni plătitoare de impozit pe profit.

Notă: Prezentul material conține citate din Legea nr. 227/2015 modificată și completată la data de 05 ianuarie 2022, precum și citate din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Comentariile sunt proprietatea intelectuală a autorului. Prezentele modificări ale legislației fiscale sunt adresate exclusiv clienților societății de expertiză și consultanță contabilă-fiscală Popovici & Asociații. Distribuirea prezentei altor persoane decât persoanelor menționate este strict interzisă.

Arad, 06 ianuarie 2023

Popovici Bogdan Doru
Consultant Fiscal – Expert Fiscal Judiciar

Sigla noastră este abacul, deoarece acesta a fost primul instrument de calcul complex, folosit neîntrerupt de omenire de aproape cinci mii de ani, simbolizând astfel cunoștințele și experiența acumulate în timp.

Contact